wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Alp ARPAD

Kendi kaleminden: ��inizden nas�l geliyorsa �yle anlat�n dediler; ben de �yle yap�yorum: K�sa bir d�nem devlet memurlu�undan sonra �zel sekt�rde �al��t�m. Yazmak bana �ok lezzetli geliyor. Ac� ile ters orant�l� diye d���n�yorum. Payla�mak da �ok lezzetli.  Bir konuda daha en ba�tan anla�mam�z gerekiyor; bilgi vermeyece�im, i�im o de�il! Benim i�im, duygular�, i�ime s��mayanlar� resmetmek! Onlar� SiZlerle payla�mak. Ya oldu�um gibi g�r�nmeye ya da g�r�nd���m gibi olmaya �al���yorum ama ba�ard���m s�ylenemez. ��zd���m pek yok, anlatmak istedi�im pek �ok... Zamanla belki.  En iyilerle kal�n. �zninizle ve sevgilerimle...  

Tad� dama��mda kalan sinema filmleri: Kurtulu�, Cumhuriyet, Gazap �z�mleri ( Henry Fonda, The Grapes of Wraths - John Steinbeck 1940 ), Godfather, B�y�k Yar�� ( otomobil ve u�ak versiyonu olmak �zere her ikisi de ), Fantoma Serisi, Louis de Funes' in b�t�n filmleri, Charles Bronson' un b�t�n filmleri, Pembe Panter ( Peter Sellers, David Niven, Claudia Cardinale, 1963 ), James Bond' un sadece Sean Connery serisi, Eddie Duchin' in Hayat�, Kibar Soyguncu ( The Thomas Crown Affair, 1968 ), Ne�eli G�nler ( The Sound of Music, Julie Andrews, Christopher Plummer 1965 ), �lkel teknolojili b�t�n Red Kit, Tenten, Pembe Panter ( Cartoon ) filmleri, Kartal Kondu ( The Eagle Has Landed ), Chitty Chitty Bang Bang ( 1968 ), B�t�n David Niven filmleri, B�y�kel�i ( Ambassador ), Sar� Rolls-Royce ( The Yellow Rolls-Royce, 1964 ), Demiryolu �ocuklar�, Takvim K�zlar� ( Calendar Girls ), Avanti ( 1972 ), Sonsuz �l�m ( Butch Cassidy and the Sundance Kid, Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross, 1969 ), Sevgili ��retmenim ( To sir With Love, Sdney Poitier1967 ), Lily ( Leslie Caron, Mel Ferrer, 1953 ), Rembetiko, My Fair Lady ( Audrey Hepburn, Rex Harrison, 1964 ), The Bank Job, Haz�r Giyim ( Pr�t - a - Porter, Sophia Loren, Kim Bassinger ve �nl�ler, Modac�lar, Mankenler kendilerini canland�rm��t�r... 1994 ),

Kitaplar�m:  �YK�: BEN Sabahlar' � UYANDIRMASAYDIM, Eyl�l 2009, Da��t�m: Dost Kitabevleri, Eski�ehir: Kanatl� AVM, Ankara: Merkez Karanfil Sokak 11, Tunal� Hilmi, �ayyolu, Bilkent Ankuva, 

Merhaba dostum; �NSAN OLMANIN LEZZET�!.. Ger�ekten �ok ho� bir yaz� serisi bu!.. Hayat�n k���k detaylar�nda duyabilmek ya�amak sevincini!.. Hani hi� paran yokken bir milyoncu�a sahip olma gibi bir �ey bu! Daha �o�unu �zlemeden... Ama!.. Ben sizden daha �o�unu bekliyorum bu yaz� dizisinin :)))) Doymak bilmeyen ruhumuzun yeni ufuklar� aramas�, �zlemenin ve beklemenin bir g�stergesi bence.. " �NSANO�LU BENC�LD�R YA! " �ok  do�ru Say�n ARPAD! Kendimize y�nelik isteklerimiz hi� bitmez de�il mi? Ba�kas�n�n ne istedi�ini, bizden ne bekledi�ini unutuveririz nedense... �rne�in birini severiz, belki de a��k oluruz. Hep bir �eyler vermesini isteriz ondan sonra... Kar��l���n� bulamay�nca da k�seriz, kapris yapar�z.. Naz yani!.. Oysa onun bizden beklediklerini hesaba katmay�z bir t�rl�... Sevginin, a�k�n, insan olman�n iki y�nl� bir trafik oldu�unu unuturuz.. Benciliz bencillllll... Sevgili dostum, yaz�lar�n�z� be�enerek ve de �a��rarak okudu�umu itiraf etmeliyim. Anlat�m tarz�n�z harika!..Ve biraz da alayc� bir tav�rla bak���n�z �ok etkileyici do�rusu.. G�Z ALTIMDASINIZ, unutmay�n!.. Ben gibi bir aceminin g�z� alt�nda olmak nas�l bir �eymi� g�r�n bakal�m:)))))) G�r��mek dile�i ile, kendinize iyi bak�n�z efendim.. Benden sevgiler size.. Ho��a kal�n�z... T.A., 07 A�ustos 2002 �ar�amba, 22:04:43

Sel�m, �ncelikle yeni okudu�um yaz�n�zla ilgili bir d���nce veya ele�tiri ne derseniz deyin, onunla girmek istiyorum bu sat�rlara.. Tek kelime ile harika bir �yk�... �nan�n ya�ad���m o med cezirlerden h�z�n olan, yeterince pay�n� ald�.. �nan�n �ok duyguland�m.. Ustaca yaz�lm�� bir �yk�. ( � ) Hatta bir �iiri okuyan ki�inin o �iire as�l anlam�n� katt���na da inan�r�m... Son yaz�n�za bir �iirle kar��l�k verece�im.. asl�nda g�nlerce tart���labilecek bir konu.. � A�K �� �nsandan insana a�ktan bahsetmiyorum sizin de dedi�iniz gibi.. Ama b�yle bir duygu var m�? �ok sevdi�imiz bir �eyi ( her ne olursa olsun ) bizim oldu�u s�re i�inde zamanla a�ktan al��kanl��a do�ru kayd�rm�yor muyuz duygular�m�zda?... L�tfen yazmaya devam edin. Zevkle okuyorum yaz�lar�n�z�.. Miras adl� �yk�n�z� okuyaca��m bug�n.. Yeni yorumlarda g�r��mek �zere..Minik bir �iirle ho��a kal�n .... De� ler � Da� lar      A�k olmal� diyorsun.. / Her insan�n hayat�nda / Mutlaka... da... / Tabii tabii.. de / E�er  a�k varsa... T.�. Sun, 01 Sep 2002 11:13:27 -0800 (PST)

Sevgili Alp, yal�n anlat�m�n�z ama bir o kadar da canl� ve yarat�c� c�mleleriniz etkileyici.. Di�er �yk�lerinizi de okumak isterim.. Eminim onlardan da �ok keyif alaca��m. L�tfen yazmaya devam edin ve hatta �yk�lerinizi yay�mlatmak i�in elinizden geleni yap�n. K�s�r edebiyat�m�z�n �yk�, hatta romanlar�n�za ya da g�zlem yaz�lar�n�za ihtiyac� var. Olduk�a iyi bir g�zlemci oldu�unuz kesin. Sa�l�cakla kal�n, S.A Fri,17.Jan.2003:03:27:26�0800 (PST)

Sevgili Alp, �ok yak�nda, size " Sevgili Dost " diye seslenebilmeyi umuyorum.. K��e yaz�n�z� okurken �yk�n�zden �ok daha  fazla etkilendim. Ya�mur damlalar�n�, g�brenin kokusunu, fara�-s�p�rge ikilisinin sesini i�imde duyumsad�m.. O terasta oluverdim. Yaz�m b�yle bir �ey i�te.. Al�p g�t�rmeli insan�, sat�rlarda boyut de�i�tirebilmeli insan. �st�ne basa basa tekrarlamak istiyorum.. Daha geni� kitlelerle tan��mal�s�n�z bir an �nce. Klasik m�zik konserlerinde protokol s�ralar�nda uyuklayarak, sil�h zoruyla geldi�i aln�ndan okunan-hayat� para ve g�rg�s�zl�k olan insanlar de�il kastetti�im kitle.. O konsere gidebilmek i�in elinde telefon, tan�d��� t�m insanlar�n elini ete�ini �pen, d�md�z g�zellikleri i�inde duyumsayan  insan kitlesine ula�mal�, onlara bamba�ka soluklar pompalamal�s�n�z. Anlat�m�n�z �ok canl� - c�mleleriniz ola�an�st� d�zg�n. L�tfen daha �ok yaz�n. ��inizden gelen d�rt�y� her nerede olursan�z olun susturmay�n - sekteye u�ratmay�n. Edebiyatla u�ra�an biri de�il, yaz�lar�n�z�n ger�ekten tad�na  varm�� biri olarak rica ediyorum bunu sizden. �u anda Zuhal Olcay; Yaln�zl���m' � s�yl�yor radyoda. Gittim bir yerlere.. Yaln�zl�ktan en son �ik�yet edecek biri oldu�um halde.. ��te b�yle bir �ey payla��m. Bazen nefis bir �ark�, bazen de sars�c� bir yaz�..... Sevgiler, S.A,  Fri, 17 Jan 2003 13:29:01 -0800 (PST)

Merhaba Say�n ARPAD!... Ben de �nlem toplad�m bir y���n... Bazen d���n�r�m noktalama i�aretleri hi� olmasayd� diye... c�mleler, kelimeler, heceler kar��sayd� birbirine, k�yamet mi kopard� yani...ve c�mlelerin birbirine kar��mas�n� bar�� i�inde ya�ayan bir insan toplulu�una benzetirim bazen.. S�n�rlar olmasayd� yani... �nsanlar bir ku�!.. Pasaport yok, vize yok... Param nereye kadar yeterse ben oraday�m. :)) Bir g�n Filistin'de, bir g�n Bosna' da, bir g�n �in' deyim... Amma da uzak bunlar ya� :)) ne kanad�m yeter onca mesafeyi katlamaya, ne de g�c�m asl�nda... hayal i�te, hayallll... bir bakm���m ayn� noktamday�m: yaln�z, h�z�nl�, �iirli, cahil ve yoksun... ��te hayat hik�yem!. Ba�ta t�kenmez gibi g�r�nen bir uzun zaman, sonra nas�l ge�ti�ini bilemedi�in bir k�sa an i�te... Sadece en ac� ve en tatl�s� hat�ralar�n.. Bir dipnot kadar k�sa!.. Neresinde a�k vard� acaba? :((((  O da neymi� ya:... ))) Bence hayat liman�nda atm��t�k biz demirleri.. Anaforlara, dalgalara, bal�klara teslim ettik kendimizi... hi� kendimiz olamad�k ne yaz�k ki... Derdimin depre�irli�i artar da artar... �yk�lerde �ok ba�ar�l� oldu�unuzu s�yleyen oldu mu size! Ben s�ylemi� olay�m bari. Bu y�k�n alt�nda ezilip durmayay�m bir de:))) Zaten kar�ncaya d�nd�m gittim!.. Ya da bir kaplumba�aya!.. Sizin yolda arabalardan kurtarmak istedi�iniz kaplumba�a de�il ama bu kaplumba�a! :))) Bu kaplumba�a deniz kaplumba�as� hi� de�il hele.. Bu kaplumba�a da� kaplumba�as�.. Evini s�rt�nda ta��yan, her g�n� tehlikelerle ge�en cinsten.. Hem de minik hem de ba�� hep evinin i�inde, hem de y�lanla ya�amaya mahk�m! :(((( Art�k yumu�ayacak sert sessizlerim. .) �imdilik ho��a kal�n�z, �nsan olman�n lezzetinde kal�n�z, �iirle kal�n�z ve... ve� dost kal�n�z dostum!... Ba�ar�  ve mutluluklarla, sevgiyle efendim!... T.A. 17 Ocak 2003 Cuma, 21:44:29

�yk�lerinizin tutkunu oldum �deta..Bir �ocuk i�tah�yla okuyorum soluksuz. Her gelen bir �ncekini a��yor. Ola�an�st� sezgili ve derin yaz�yorsunuz. Duymak istedi�iniz i�in de�il d�r�st�e hayranl���m� belirtmek istiyorum. �nemli bir yazar olmu�sunuz bile siz.. Umar�m do�ru ba�lant�lar ve �ans sizinle olur. Y�rekten diliyorum bunu... S.A, Sat, 18 Jan 2003 07:17:11 -0800 (PST)

Alp ARPAD. Yaz�lar�n�z� �ok be�endim. Sizi kutlar�m. M�jdat GEZEN, Yar�n Gazetesi, 20. 07. 2003

Yedinci Ev: Her okudu�unuzda farkl� bir �ey yakalayabiliyorsunuz.. Yani bir kere okuyup b�rak�lacak tarzda de�il, Bir s�re sonra tekrar okuma iste�i olu�uyor ve her seferinde g�zden ka�m�� bir ayr�nt�y� yakal�yorsunuz.. �ok zekice yaz�lm�� cidden. :)  Ger�ekten �ok s�r�kleyici bir �yk�yd�. Ve ben h�l� Orfeus' un ya�ad���n� d���n�yorum :))) Sevgilerimle, Aysun 24.07.2003 12:33

Alp Bey, ben f�rsat bulduk�a SiZedebiyat' a giriyorum. Hakikaten i�erik a��s�ndan �ok g�zel, bilhassa sizin yazd���n�z makaleleri burada arkada�lar�ma da okutuyorum. Herkesin �ok ho�una gidiyor. Sayg� ve sevgilerimle, selamlar. D�zce,  Tezcan �EKER 03-12-03 08:44

Say�n ARPAD, Yaz�lar�n�zda ac�y�, mutlulu�u, farkl� duygular� ve �zellikle de sevgiyi �yle g�zel dile getirmi�siniz ki! Ba�ar�lar�n�z�n ve �yk�lerinizin devam�n� dileriz. Sevgilerimizle... Birce ERG�R & Ailesi  Friday,26 December 2003 15:29:55 -0800 (PST)

�OL... V: Niye o kadar g�zel yazd�n�z a�k�? Te�ekk�r ederim.. her �ey i�in.. Tansu,  Tue 06 Dec 2004 07:17:11 -0800 (PST)

Alp Bey, yaz�lar�n�z� her zaman ilgiyle okuyorum. ��ten, s�cak ve ustal�kl� �slubunuz i�in �ok te�ekk�r ederim. Okuru ba�layan, tiryaki eden �eyler bunlar. En derin sayg�lar�m ve y�rekten sevgilerimle. Sibel ER�ZDEN, 17.02.2004, 23:31

Te�ekk�r Ederim ( �OL... XXV ) : Say�n Edebiyat At�lyesi Y�netmeni, say�n Alp Bey' in " Te�ekk�r Ederim "  isimli yaz�s�ndan tarifi imkans�z bir �ekilde etkilendi�imi belirtmek zorunday�m. Kalemi ve kalbi dert g�rmesin. B.E.., 13.03.2004, 19:30

Say�n Arpad yazamad���,  ya da yazmad��� zamanlarda o kadar �zl�yorum ki.. Kendisine sevgilerimi ve sayg�lar�m� iletiyorum. �zlemeye ba�lam��t�m da yine bug�nlerde. S.E., 24.07.2004, 02:34

Say�n Arpad; Sizin kimi �yk�lerinizi okuyabildim.  Her biri birbirinden de�erli yap�tlar. " Miras ", finali g�n�m�zde yok olmaya �al��an insani bir de�erle bitiyor. Ben her t�rl� yap�t�n, okuyucuya bir mesaj vermesi d���ncesindeyim. Ancak, olayda ad� ge�en ki�ilerin neden yabanc� isimler oldu�unu anlayamad�m. San�r�m, �eviri de�ildi. " �� Resim " duygu y�n� a��r basan bir �yk�yd�. Etkilenmemek m�mk�n de�il. Keza " Bir A�k Hik�yesi " de �yle. " Gecenin Esas Sahipleri " ndeki karakterleri �ok g�zel anlatm��s�n�z. Ellerinize sa�l�k. Tayfun T�RK�L�, 01.08.2004, 12:40

Bir A�k Hik�yesi: �yk�n�z� okudum ve bir denizci arkada��ma yollad�m. Ger�ekten �ok duygulu.. Net yaz�lm�� ve az bulunur bir sevgiyle s�sl�.. Elinize sa�l�k. Sa�l�cakla kal�n. Ay�enur YAZICI, 11.09.2004, 15:35

Say�n ARPAD,  " Duygu Nas�l Yo�rulur " da hi� b�rakmad���n�z Y�REKTEN yakalam��s�n�z. Sa� olun. B.E, 11.Eyl�l 2004 Cumartesi 19:06

Sevgili Alp Bey, Eserimi ( 80. Y�l Cumhuriyet Mar��  ) m�zisyen olmayan ancak �ok iyi bir dinleyici olan sizin gibi de�erli birisinin, m�zi�imin i�inde ta��d��� gizli nitelikleri bu kadar do�ru ve yerinde bir �ekilde ��z�mlemesinden duydu�um mutlulu�u anlatamam. Ke�ke di�er m�zik�iler de sizin kadar birikimli ve duyarl� olsalar. Size �ok te�ekk�r etmek istiyorum. Sevgilerimle. Yrd.Do�. Server AC�M �n�n� �niversitesi G�zel Sanatlar Fak�ltesi, Saturday, September 18, 2004 4:00 PM

Bu ci�er, pardon �yk�, muhte�em. Siz bir harikas�n�z! ellerinize sa�l�k... S.O. Mon, 20 Sep 2004 12:30:01 -0700 (PDT)

Candan ER�ET�N' in KED�' sinin Hat�rlatt�klar�; Bir �yk� Nas�l Yaz�lmal�; Merhaba Alp Bey, �ok ho� yazm��s�n�z, Candan Er�etin' in Kedi adl� �ark�s�n� ben de �ok severek dinliyorum ve dinlerken hep sizin yazd���n�z duygular� d���nm��t�m, duygular�m� dile getirmi�siniz, yani duygular�m� yo�urmu�sunuz :-) te�ekk�rler, ger�ekten sevgi ve �zlem �ok g�zel bir dille anlat�lm�� �ark�da. Esra PEK�EN, Tue, 21 Sep 2004 00:24:16 -0700 (PDT)

T�rt' � daha �nce okudum ve �ok sevmi�tim, hem de beni g�ld�rd�. Ger�ekten lezzetli. Avaz Avaz Susman�z' da �ok ho�tu. Sema OKURER, Thu, 23 Sep 2004 03:17:32 -0700 (PDT)

Sevgili Alp bey, " Abdullah " � okudum, ellerinize sa�l�k. " S�slenmi� Sel�m " � �ok b�y�k bir zevkle okudum. Ger�ekten pek leziz yazm��s�n�z. Yaz�n�n i�ine girip minik Alp� in sa�lar�n� ok�amak geldi i�imden. Sizin yazd�klar�n�z ayr� bir tat veriyor. �ekip i�ine al�veriyor, okurken orada ya��yor gibi oluyorsunuz. G�zel olan da bu galiba. Sevgilerimle. Sema OKURER, Fri, 22 Oct 2004 06:56:44 -0700 (PDT)

Merhaba, nedenini ve nas�l�n� tam olarak ��zemedi�im, e - posta ileti�imimizdeki bir eri�ilememe problemi y�z�nden sizlere zahmet vermi� olmaktan dolay� �z�ld�m ancak, kulland��� g�zel, zengin ve bir o kadar da sade T�rk�e i�inde beni keyifli yolculuklara s�r�kleyen �yk�lerin sahibi Sn. Arpad� �n yaz�lar�ndan sonra sesi ile tan��mama vesile oldu�u i�in de mutlu oldum. Ye�im Narter, Thu, 28 Oct 2004 17:44:49 +0300

Kelimenin B�y�s� ba�l�kl� k��e yaz�n�z �ok g�zel ve anlaml�yd�. Metafor kullan�m� zeka ister, yarat�c�l�k ister, esnek ve alternatifli d���nme, duygu d���nce dengesi kurma becerisi ister, konsantrasyon ister. Bu yaz� belli ki bunlar�n varl��� �st�nde y�kselmi�. Not: En son bir ay �nce, ne a�a�  olup olamayaca��n�, ne de a�a� oldu�unu g�r�p g�remeyece�imi hi� d���nmeden bir fidan diktim. B�y�t�yorum. Sevgi ve sayg�lar�mla, Ye�im Narter, Tuesday, Dec 21 2004 05:45 PM

Kendi Santral�m� Kurdum: Klavyenize sa�l�k, �ok g�zel bir yaz�... H�rmetler, Kerem DALBUDAK, Tue, 28 Dec 2004 07:06:17 -0800 (PST)

Tempo Tempo: Bu insanlar�n sabah�n 10' u itibar� ile nas�l olup da ��k�r ��k�r g�bek att���na ben de takm�� vaziyetteyim... ��in ilgin� taraf�n� bir arkada��m s�yledi. Konuk han�mlar her program ayn�ym��. Yani i�e gider gibi her g�n haz�rlan�p st�dyoya geliyorlarm��. Hatta st�dyo bunlar� servislerle evlerinden ald�rt�yormu� :-)  Bu i� i�in para al�yorlar m� onu bilemiyorum. Ama seyirciler yar� - profesyonel desek yan�lm�� olmay�z herh�lde... Sayg�lar�mla. Kerem DALBUDAK,  Mon, 28 Mar 2005 04:36:51 -0800 (PST)

Sevgili Alp Bey, zevkle okudu�um, �ok ho� bir yaz� bu (  Yumak Yumak  ) , ellerinize sa�l�k Sema, 11 Nisan 2005 Pazartesi 20:25

Klavyenize sa�l�k. Her zamanki gibi �ok g�zel bir yaz� ( ��tak.. ��tak... )  . Okurunuzdan da bir �zel not; Bu beni hangi t�r insan s�n�f�na koyar bilemesem de, ben " ��tak " lar� " v�jj " lara tercih ediyorum :-) H�rmetler, Kerem DALBUDAK, Tue, 10 May 2005 09:21:09 -0700 ( PDT )

Hik�yelerinizi  ve �iirlerinizi hen�z ��yle bir s�zd�m. Benim al��kanl���md�r, yeni bir kitap okuyacaksam �nce onunla biraz tan���r�m, ona �s�nmaya �al���r�m. Yazar�n�n �zge�mi�ini bilmek isterim. �iir okurken de ayn�d�r durumum. Tamamen kendimi ya�amak yerine, yazar�n da neler ya�am�� oldu�unu merak ederim. Nas�l biri oldu�unu... Bu y�zden an�lar�n�z� okumaya ba�lad�m �nce. '' �ki U� Aras�nda '' y� okudum. Bir �ok a��dan beni etkiledi. �ok ba�ar�l� buldum ve te�ekk�r etmek istedim. Te�ekk�rler.  Ho��a kal�n. Hil�l, Tuesday, June 28, 2005 6:43 PM

Sevgili ARPAD; �yi y�rekli dostum neler yap�yor diye Enstit�' ye bir gireyim dedim. Yoku� FM' e bay�ld�m. Nereden akl�na geldi yahu? Harika bir nostalji yaratm��s�n. Elli y�l geriye g�t�rd�n beni. Nicedir bakmay� unuttu�um, o s�z�n� etti�in - rahmetli babamdan kalan- l�mbal�, ah�ap Philips radyonun fi�ini prize takt�m. Tabi parazitten ba�ka bir ses ��kmad� ama beni maziyle y�zle�tirdi. Zaman zaman h�z�nlendim, zaman g�l�msedim. Eline, beynine ve kalemine sa�l�k sevgili dostum. �retime devam, Tanr� yazmaktan al�koymas�n dile�iyle.Tayfun T�rk�l�, Wednesday, November 16, 2005 4:55 PM

Sevgili Alp Bey; Yaz�lar�n�z� okurken hayallerim g�z�mde canlan�yor. K��enizi heyecanla takip ediyorum. Elinize, zihninize, y�re�inize sa�l�k� Asiye Perihan AltIn, Friday, November 18, 2005 8:55 PM

Alp bey yaz�n�z �ok g�zel; kedi olas�m geldi. Ne kadar g�zel anlatm��s�n�z... �yi y�llar.. S. K., Saturday, December 31, 2005 4:27 PM

Gecenin bu saatinde i�ime h�z�n kondurdun sevgili Arpad:  Bir �l�m�n ard�ndan yaz�labilecek en g�zel edebiyat yaz�s�... Ke�ke seni bu sitenin s�n�rlar� d���nda da okuyabilsek. Ellerine sa�l�k dostum. �u anda saat gecenin ikisi... Ba�ka yazacak kelime bulam�yorum. Sen sa� kal. Yazanlar sa� kals�n, ne diyebiliriz ki. Tayfun T�RK�L�, Mon, 30 Jan 2006 02:07:10 +0200

Gecenin Esas Sahipleri  bana Burhan Felek' in f�kralar�n� an�msatt�. Ayr�nt� ve karakter fazlal��� var.  Eksiltilmeli bence.  Ana motif belirlenmeli.  Ancak nitelikli bir yap�t. E. K.   22.Mart.2006, Cuma

De�erli Alp Bey, Yararl� bulu�lar�n�zla s�sledi�iniz yaz�lar�n�za ula�abiliyor, hepsini ilgiyle okuyorum. �yi ki vars�n�z. S�n�rl� say�da da olsa, bir okur kitleniz oldu�una inan�yorum. G�nlerinizin iyi ge�mesini diliyorum. H.�, Wednesday, March 22, 2006 1:30 PM

Alp ARPAD Bey, Sel�m... �ok g�zel, �ok ��k i�ler bunlar.  Yaz�lar�n�z da �yle, ferahlat�c�. Sizi kutlar�m. Ramazan YILMAZ, Thursday, July 13, 2006 12:57 AM

Harika bir yaz�, muzip, sevecen, t�m canl�lara sel�m olsun diyen... T�lay, Mon, 4 Jun 2007 06:31:51 -0700 ( PDT )

SEVG�L� ALP  BEYyaz�lar�n�z�  �ok be�enerek okudum. Daha bir �ok yaz�n�z�  Enstit�' de buldum ve okudum. �u ana kadar okuduklar�m aras�ndan, Elektronik Beyinler ve Pembeyaz�m �ok ho�uma gitti. �nsan� ba�ka bir d�nyaya ya da ��yle diyelim; yaz�n�n i�ine �ekiyor ve  konuyla birlikte s�r�kl�yor okuyucuyu ama  ben yazman�n �nemini ve yaz� yazarken de bu kadar edebiyata ���k olan  bir insan olarak sizi, neden bu kadar ge� tan�d���ma hay�fland�m. Bence yaz�lar�n�z herkes taraf�ndan okunmal� ve  payla��lmal�. Yaz�lar�n�zda,  bu edebiyat lezzetini kaybetmemeniz dile�iyle. Siz  bence �ok iyi bir edebiyat��s�n�z. �yi ak�amlar, SAYGILARIMLA. P�nar SOYSAL, Tue, 7 Aug 2007 18:32:55 +0300

Sevgili Alp Bey, t�rk� ve yorumlara ilgin� bir bak�� olmu�. Sel�mlar, sevgiler... Fatma �ZD�REK, Tue, 18 Sep 2007 07:17:49 -0700 ( PDT )

Alp Bey, " Asiye " t�rk�s� hakk�nda yapt���n�z yorumlar �ok etkileyiciydi. Ben de �ok etkilendim. T�rk�y� dinledi�imde de�il, sizin yapt���n�z yorumlardaki o �stad�n yorumuyla. Dinlemi� kadar oldum diyebilirim. Do�rusu �ok merak ettim kimmi� o yorumcu? Ho��a kal�n. F.�., .Wed, 19 Sep 2007 16:38:16

Merhaba Alp Bey, yaz�lar�n�z� elimden geldi�ince takip etmeye �al���yorum, �nan�n �ok be�endim. Bir �ey daha s�ylemek istiyorum: Uzun zamand�r bu kadar i�imden gelerek, birka� c�mle de olsa okumam��t�m. En sevdi�im yazar Aziz Nesin. Onun kitaplar�n� defalarca okudum. Sizin yaz�lar�n�z� da defalarca okuyabilirim. O �ok lezzetli tarifi gizli yaz�lar�n�z i�in TE�EKK�RLER. Sizinle tan��t���ma �ok memnun oldum. Mehtap YAMUR. Fri, 23 Nov 2007 00:54:41 +0200

�ok de�erli s�n�f arkada��m, hep yaz. Ben de hep okuyay�m. Tanr� kalemini hi� almas�n elinden. Hepimize ula�s�n yazd�klar�n. Amin : ) Meral TA�ANThu, 10 Jan 2008 16:26:13 +0200

Te�ekk�rler Alp Bey; Yaz�lar�n�z� �ok b�y�k bir keyifle okudum. Gitti�iniz yolu da ba�ar�l� buluyorum. Kitap okumay� ya�am�n�n olmazsa olmaz bir par�as� olarak g�ren biri olarak yolunuzda sapmadan devam etmenizi istiyorum. Edebiyat d�nyas�n�n sizin gibi yazarlara, bizim gibi okurlara ihtiyac� var. Yaz�lar�n�z�n vermi� oldu�u hazla sizi sel�ml�yorum. Lokman KARADAVUT, Thu, 10 Jan 2008 16:26:13 +0200

Alp' ci�im, son ula�t���m yaz�n� okudum. Felsefi derinli�i olan keyifli bir duygusal bak�� a��n var. Te�ekk�r ederim payla�t���n i�in. Mehmet ARAS, Thu, 10 Jan 2008 09:57:32 -0800

Sevgili Alp, saat 01.45 ve senin iletini okuyorum. �ok duyguland�m. Ellerine sa�l�k! Biz b�yleyiz i�te; hep vefal�, hep duygulu ama hep unutulan. Olsun insan olmak ta b�yle bir �ey; hep hat�rlayacak ama hat�rlanmad���nda da �z�lmeyecek, yola devam diyeceksin. �yi geceler arkada��m. L�tfiye G�NE�, Tue, 13 Feb 2008 01:47:00 -0800

Sevgili Alp, saat yine 01.45, yani 14 �ubat iletilerime bakarken o g�zel �yk�n� okudum. Bu kadar naif sat�r aralar� dolu bir �yk� okumayal� �ok olmu�tu. Sa� ol!  Ruhumu y�kad�n. Kalemine sa�l�k, benim duygu adam� karde�im. Mavi g�ller ve k�r��ll� karanfiller yoluna ���k olsun. Her g�n�n bizlere / hey ben buraday�m, ne zaman isterseniz o zaman yan�n�zday�m, merak etmeyin / demekle ge�sin. Mal�m biz senin gibi olmayanlar biraz benciliz!!!!!!! Sevgiyle kal ama hep kal... L�tfiye G�NE�, Wed, 14 Feb 2008 01:50:32 -0800

Say�n �stad. Ben Fenerbah�e Lisesi 1968 - 1971 grubundan Gediz Alt�ok. Bug�n facebook ta sizin yazm�� oldu�unuz �yk�y� okudum. Sizi can� g�n�lden tebrik etmek istiyorum; tek kelimeyle harika. E�er m�saadeniz olursa bu �yk�n�z�n metnini �yelerime g�ndermek arzusunday�m. Yap�lan her bir g�zellik bence kutusunda kalmamal�. Onun i�indir ki payla�ma taraftar�y�md�r ancak oradaki g�zel �iiri de video yapmak i�in m�saadelerinizi rica edece�im. Ba�ar�lar�n�z�n devam�n� temenni ederim... Sayg�lar�mla, Gediz ALTIOK, Thu, 14 Feb 2008 10:20:04 +0200

Alp Merhaba... Ellerine sa�l�k... ' H�rs�z ' � zevkle okudum... �ok te�ekk�r ederim. Tek kelime ile MUHTE�EM.... Sevgiler, Renan DEM�RA�, Thu, 14 Feb 2008 09:47:50 -0800 (PST)

Merhabalar, �yk�n�z her zamanki gibi �ok g�zel. Elleriniz, y�re�iniz dert g�rmesin. Yaz� varl���n�zla �enlensin. Sel�mlar, S.E, Sat, 16 Feb 2008 08:08:50 -0800

Yaz�lar�n�z� zevkle okudum. Okumaya devam ediyorum. Ba�ar�lar... Zeynep TARGA�, 10/05/2008 12:37

��te buuu:) Beni s�r�kleyip i�ine alan bir daha hatta bir daha okuma iste�i uyand�ran bir yaz� daha.sonu�: ��te buuu::))) Nilg�n YALNIZO�LU, 13/05/2008 16:01

Alp Bey, yaz�lar�n�z� b�y�k bir be�eni ile takip ediyorum. Kutlar�m sizi. ��meler' den sevgiler. Engin DEM�REZEN, 07/07/2008 14:17:14

Say�n Arpad; Kendi alan�nda b�y�k basar�lar kazanm�� yazar, besteci, ressam ve heykelt�ra�lar gibi sanat alan�nda klasikle�mi� yarat�lar �retmi� olan �nemli isimlerin �aheserlerini okuyup, dinleyip, g�r�p incelemeyen toplumlar�n geli�melerinin olanaks�z oldu�unu d�nya co�rafyas�n� g�zden ge�irirsek hemen g�rebiliriz. Kalk�nm�� toplumlarda insanlar klasikle�mi� eserleri sindirmekte, onlardan elde ettikleri bilgi, g�rg� ve deneyimleri kendi ya�amlar�na uygulamaktad�rlar. Bu nedenle kalk�nma yolunda ilerlemeye �abalayan �lkemizin e�itim �a��ndaki �ocuklar�na yerli �r�nlerin yan� s�ra d�nya �l�e�inde �nem kazanm�� olan klasikleri belletmekte b�y�k yarar bulunmaktad�r. Yaz�n�z�n bu a��dan ger�ekten �ok �nemli oldu�unu d���n�yorum. Sa� olun, var olun... Sayg�lar�mla...Tu�rul G����, 9/7/08 11:54 PM

Say�n Arpad, Yaz�n�z� ilgiyle okudum; �ok da be�endim.. L�kin herkes gibi ben de kast edilen yazar�n kim oldu�unu merak ettim. Sonra s�ylediklerinizi d���nd�m, irdeledim ve sonu�ta � toplamda - yan�lma ihtimalinizin en az hakl�l���n�z kadar oldu�una karar verdim... �a�lar DEVR�M, 11/07/2008 16:12:48

Yaz�lar�n�z� be�enerek okuyorum. Yazar� ben de merak ettim. G�r��mek dile�iyle Sad�k SONER, 12/07/2008 22:14:18

�ok de�erli Alp Bey; Su anda Hollanda' day�m ve yaz�n�z� buradan, T�rkiye saatiyle 22.00' de okudum. Yaz�n�z ger�ekten �ok ilgin� ve san�r�m herkeste oldu�u gibi ben de de merak uyand�rd�. Bahsetti�iniz ki�inin kim oldu�u noktas� muhakkak bir zirve olu�turuyor. Ellerinize sa�l�k... Tu�rul G����, 7/14/08 9:56 PM

Say�n Arpad, Bu t�r kurslara hepimizin �ok gereksinimi var sanki... Uygar d�nyada kar��la��lmas� art�k m�mk�n olmayan o kadar �ok hata yap�yoruz ki... Toplum olarak bir iyile�tirme kursundan ge�meliyiz... Hem de bir an �nce... Tu�rul G����, 7/21/08 11:31 PM

Ke�ke herkese okuma al��kanl��� kazand�rabilsek, pop�u ve futbolcu isimlerini de�il de Cumhuriyetin yeti�tirdi�i yazar ve sanat��lar� ��retebilsek Tebrikler Alp Bey. Sad�k SONER, 06/09/2008 09:29:29

�ok g�zel. �ok be�endim herkesin okumas�n� tavsiye ederim tebrik ederim ALP BEY... Nergiz KANDEM�R, 07/09/2008 16:52:11

Hik�yelerin devam�n� istesem, �ok mu olurum:)))))  G. T., 23 Ekim 2008 Per�embe, 1:29

Duygular�m� yazm��s�n�z; sanki,dilimin ucunda olup da ifade edemedi�im, anlatamad���m, belki de kimselere anlatmak istemedi�im, kendime saklad���m, saklamak zorunda oldu�umu hissettiklerimi. D���nd�klerini hep yapmak isterdim ama �ok nadir yapabildim. Bug�n sizi acayip k�skand�m yine, of ben �ok k�skanc�m. Bug�n ya�murlu bir �zmir g�n�, �emsiyem yan�mda, niye ald�m bilmem ki �slansayd�m, s�r�ls�klam olsayd�m ne olurdu ki ( sadece hasta olurdum ) ama Kordon' da y�r�y�p denize bakaca��m yine ilk defa g�r�yormu�um gibi! Nedendir bilmem ( deniz benim i�in �ok �nemli biliyor musunuz,denizi hep bir sevgili olarak g�rd�m ben hayat�m boyunca, sizi hi� d���ncesiz i�ine alan, sar�p sarmalayan bir yar var m� ba�ka ) sonra fuar�n i�inde y�r�yece�im; ulu a�a�lara bakarak, �zmir sanatta oturup 2 �ay s�yleyece�im; biri bana di�eri Ankara' da ya�ay�p �zmir'e �zlem duyan dostuma... G�L�EN, 27 Kas�m 2008, Per�embe, 12:27

Alp Bey; Nesli ��lge�en ' i ge�en g�n film hakk�nda konu�urken bir kanalda izledim. Son Bulu�ma' n�n �ok ba�ka bir �ey oldu�unu; ister film ister belgesel diyelim, kendi ba��na tarihin bir par�as�, �ok �zel, de�erli bir filim oldu�unu anlat�yordu... Seyirci olarak sizin izlenimlerinizi okuyunca hakikaten, Say�n ��lge�en' in bamba�ka bir i�e imzas�n� att���na inand�m. Hem sinemada izleyece�im hem de ilk f�rsatta Dvd ' sini edinece�im... Te�ekk�rler g�zel yorumlar�n�z ve anlat�m�n�z i�in... Minnettarl���m�z bu durumda b�y�k usta, Nesli ��lge�en'e... :- D   Didar KARAO�LU, 05.12.2008, 0:44

S�n�f Arkada��m, "As�l zenginlikler "  i �ok iyi yakal�yorsun. �rperdim okurken. Senden dinlemek izlemekten daha m� g�zel ? Meral TA�AN, 05.12.2008, 11:04

Sevgili Alp te�ekk�r ediyorum. O ince ya�mur, nerede olsam ya�ar ben �zre ama benim K�y�m' de daha bir ba�ka ya�ar; usul, inceden, severcesine, ok�arcas�na insan  ruhunu. Bir ye�il bu�u olur �imenlerde ve zor yakalanan bir ses kulaklarda. Bazen deli poyraz e�li�ine camlar�mda k�rba�lan�r; savrulur havada ve sonra bulur topra�� hasret hasret. Islak perdesinin ard�ndan K�rfez' i l�tfedercesine g�sterir �stelik. Ya�murlar hep �st�me olsun,�st�m�ze olsun... �lter AYATA, 31 Aral�k 2008, �ar�amba, 13:28 

G�nayd�nlar, yaz�lar�n�zdan faydalanmak isterim. Ho��a kal�n, iyi g�nler.  H�lya HULU, 22 �ubat 2009 Per�embe, 11:23

Kokusunu b�rakan ve alan yaz�lar�n�z�n devam�n� dilerim. Payla��m�n�za te�ekk�rler. Ay�eg�l DEN�ZC�, 22 �ubat 2009 Per�embe, 12:53

Merhaba Alp Bey, nafile sahiplenmelerin zarar� ancak bu �yk�deki kadar g�zel anlat�labilir. �yi ki vars�n�z, y�re�inize sa�l�k. Sevgiler, KAAN, Tuesday, January 27, 2009 4:53 PM

Ellerinize sa�l�k. ' �nsan Olman�n Lezzeti ' nereden geldi akl�n�za? �ok be�endim yaz�n�z� da. N�L�FER, Sat, Feb 28, 2009 7:11 am (PST)

G�n�n�z ayd�n olsun! Bu ne g�zel, ne samimi, ne anlaml� bir yaz� b�yle... Y�re�inizi yine d�kerek keyifli zaman ge�irmemi sa�lad�n�z. G�zellikler, iyilikler, ho�luklar sizi b�rakmas�n... Sayg�lar�mla... Arzu ERG�N, 28 �ubat 2009 Cumartesi, 10:33

Y�re�inize sa�l�k Alp Bey. Sel�m ve dostlukla, SEMA ... Feb 28, 2009 11:13 am

Okurken vaktimi bo�a harcatmayan, kendimden �ok �ey buldu�um, Kad�k�yl� kalbimi p�r p�r att�ran bu g�zel yaz� i�in �ok te�ekk�r ederim. A�LAYAN, Sat Feb 28, 2009 1:16 pm (PST)

O ne g�zel bir g�n�n s�rprizi ki defalarca okudum, defalarca,doyamad�m. �ark�lar bu kadar g�zel, bu kadar ya�anm��, ya�anas� nas�l anlat�l�r...... Y�re�ine sa�l�k, iyi ki vars�n�z,bunu bir kez daha do�rulatt�n�z bana, te�ekk�r ederim. G�l�en T�T�NC�, 21 Mart 2009 Cumartesi, 18:39

Sevgili Alp, her iki yaz�n�z� da okudum. Kalemine, y�re�ine sa�l�k... �apk�n kemanlar, bandoneonlar bir bir ge�ti g�zlerimin �n�nden. Payla�t���n�z i�in te�ekk�r ederim.. Sevgiler. Ay�enur..., 23.03.2009 Pazartesi, 12:36

M�kemmel... Baz� sat�rlar kafam� g�z�m� yard�, sanki odun f�rlat�yorlard�. Ger�ekler odun gibi vurur i�te b�yle insana...Ramazan YILMAZ, Tuesday, March 24, 2009, 3:30 PM

Son yaz�nda bir ak�� tutuklu�u var gibi geldi bana. M�zi�i duyamad�m. Sen, m�zikle seni �ok g�zel anlatabilirsin ��nk�. Dans�n tutuk kalm�� sanki. Anlatt�klar�n �ok g�zel, senin yaz�lar�n� ne kadar sevdi�imi bilirsin. Bu konuda kesintisiz bir vals beklerdim m�zik adam�ndan. �ok g�zel bir m�zik par�as� gibi i�lemeliydin. Sanki k�s�tlam��s�n bir �eyleri. Sen m�zikle duyduklar�n� daha, daha anlat�rs�n. Bunu bildi�im i�in bunlar� yazd�m sana. Di�er yaz�lar�ndan biliyorum. Sevgili Alp, sen dinledi�in b�t�n m�ziklerin bile�kesini yazars�n. Toz att�r�rs�n hem de.... Tam b�yle de de�il. M�zikle tam dans�n� anlatt���n bir �ey yaz.  Belki bunu okumak istedi�im i�in bir okuyucun olarak. Bu da sevdi�im yaz�lar�ndan biri olarak kals�n. Hadi �imdi ba�la.  M�zik ve Alp. Kalbin tek ats�n ama. M.T., 24 Mart 2009 Sal�, 23:33 

Say�n Arpad, merhaba Garip bir �ekilde yollar�m�z birle�ti. Yaz�lar�n�z� ilgiyle okuyorum. Ben de yaz�yla u�ra��yorum. Son kitab�m�, onur belgemi payla�mak istedim. Umar�m dikkatinize de�er. Sayg�lar�mla, Suna G�LER, 25 Mart 2009 �ar�amba, 13:50

Alp Bey, Yaz�lar�n�z� g�l�mseyerek okudu�umu fark ettim. Ger�ekten insan�n i�ini �s�tan, huzur veren ve i�te bu sahiden de b�yle dile getirilir dedirten bir anlat�m�n�z var. Bana �ocukken okudu�um bir yazar� �a�r��t�r�yor ama ��kartamad�m. " Son Bulu�ma "yi izlemedim ama �ok anlatt�klar�n�za bak�l�rsa �ok etkilenece�im demek ki; hemen DVD' sini alaca��m. Nedret YAZICI, 25 Ocak 2010 Pazartesi, 10:37

Alp Hocam iyi geceler, kitab�n�z� okudum. Gecenin bu saatinde hevesle size geri d�n���m yapmak istedim. �ncelikle �yk�lerinizi �ok be�endim. �zellikle 'a�k' � yer yer o kadar g�zel ,sade ve kusursuz anlatm��s�n�z ki ke�ke a�k �zerine bir roman�n�z ��ksa da hemen alsam diye d���nmedim de�il.Bunun yan�nda anlatt���n�z dram ger�ekten insan� �zerinde d���nmeye ,kendini sorgulamaya iten cinsten. Not ald���m baz� betimlemeleriniz var ki bay�ld�m. �rne�in : ' Geceler karanl�kt� ve renkleri z�t olmas�na kar��n aynen kar gibi ger�ekleri �rt�yordu' ve '��eriden �l�rken d��ar�dan do�mak' . Ayr�ca sizinle sokak lambas�n�n deniz fenerinden nas�l �ansl� oldu�unu tart��mak isterim. En k�sa zamanda sizinle bir kahve i�ip , birikiminizden faydalanmak isterim. Sayg� ve sevgilerimle, Sercan KARAPOYRAZ, 3 A�ustos 2010 Sal�, 1:02

" Kokular an�lar� canland�r�r " denir. Notalar da �yle. Ayr�ca yeni d��ler de ya�at�yor i�imizde. Yaz�n�z� okurken hayallerinize girdim; m�zi�i duydum. Zaten onun i�in yazmad�n�z m�? Okurla yazar�n bulu�mas� bu olmal�. Kutlar�m sevgili Alp. Nice hissetti�iniz yaz�lar�n�za. M. TA�AN, 30 Kas�m 2010 Sal�, 11:16

Sevgili Alp Bey, Bir edebiyat��ya yazman�n ne denli zor oldu�uyla ba�l�yorum.. Ellerinize, g�nl�n�ze sa�l�k! T�rl� �a�r���mlarla zenginle�tirdi�iniz harika izlenimlerinizi zevkle okudum. Sevgilerimle, Muammer KETENCO�LU, 03 Aral�k 2010 Cuma, 16:57

Alp Bey merhaba, Kitab�n�z� hen�z bitirdim. �ok do�al, �ok i�ten buldum. Birebir insan� yans�tm��. Bir de eskiyi ve yeniyi bir arada �ok g�zel harmanlam��s�n�z. Tebrik ederim. Ellerinize sa�l�k. Sayg�lar�mla, A. Kadir SEV�NT�, 30.01.2011, Pazar, 16:10

Alp Bey, m�thi� bir birikiminiz var. Kelimeleri dans ettiriyorsunuz. �ark�n�zdan psikoloji ak�yor. Mehmet AYDIN, 02.03.2011, �ar�amba, 20.oo

Alp Bey, m�tevaz�l���n�z, gelece�in �ok satanlar aras�nda yerinizi alaca��n�z�n g�stergesi olsun dilerim. Bana l�tfetti�iniz "yorumcu" tan�m� beni ziyadesi ile memnun eder... Bu memnuniyet ki�ilerim yap�s�nda olan �v�lmenin bir yans�mas�d�r diye d���n�r�m. Ancak benim ne haddime ki edebi eserleri kitap��lar�n raf�nda yer alm�� yazarlar�n yaz�lar�na ele�tiri yazay�m... Bunu insana verdi�iniz de�er ile ba�lant�l� g�r�yor ve te�ekk�r ediyorum. Sizin gibi bir yazardan ancak ve ancak g�zel T�rk�emizin kullan�m prati�ini al�r�m. Hikmet OCAKLI, 27 Haziran 2011, Pazartesi, 16:14

 

Alp Bey, merhaba. Sizi ve size yaz�lanlar� okudum. Ne muhte�emsiniz! Hakikaten sizi tan�d���m i�in �ok mutluyum. Farkl� bir yaz�m diliniz var. Size yazanlar sade dil demi� ama ben �yle g�rm�yorum. Olduk�a derin bir yaz�n diliniz var. Sevgilerimle, Nevin AKBA�, 3 Temmuz 2011 Pazar, 23:51

 

Merhaba, T�rk�e ��retmeniyim. Kitab�n�z� tesad�fen arkada��mda g�rd�m. Al�p okudum... �yk�lerinizdeki betimlemeler dikkat �ekici, �ok g�zeldi... " Pembeyaz�m " adl� �yk�n�zdeki �u c�mlenizi not etmi�tim defterime: Ayn� saks�daki tek k�kte ama ayr� dallarda beyazl� pembeli �i�ekler a�m�� sardunya, geriye, sonra da ileriye, '' y�llar�n kutsad��� kad�na '' do�ru e�ilerek sanki bunu onayl�yordu... Yal�n bir anlat�m�n�z var bununla birlikte se�ti�iniz s�zc�k ve c�mle yap�lar� canl� ve etkileyici.... Bir okuyucu olarak na�izane bunlar� s�ylemek istedim. I����n�z ve kaleminiz daim olsun... Sel�m ve sevgiler... Necla ERG�NE�, 11 Temmuz 2011 Pazartesi, 0:00

G�nayd�n sevgili dostum Alp Bey; " �ns�z Yerine " ve 12 �yk�den olu�an 87 sayfal�k hacmi k���k,i�eri�i doyurucu, BEN Sabahlar' � UYANDIRMASAYDIM... adl� kitab�n�z� okumaktan b�y�k mutluluk duydum. Farkl� bir giri� olu�mu� de�i�ik tarihlerde yazd���n�z g�zel yaz�lar�n�zdan. �ki b�l�mden olu�an �yk�lerinizle yolculuk muhte�emdi. Baz�lar� boyut olarak k���k g�r�n�yor ama al�p g�t�r�yor zaman�n derinliklerine. Geni� bir g�zlem ve bilgi birikiminin sonucunda olu�mu� �yk�leriniz. Dilimizi ger�ekten �ok g�zel kullanm��s�n�z. Kutluyorum sizleri Alp Bey. Yeni s�zc�kler ��rendim t�mcenin geli�inden. H�l� ��reneceklerim de var. �yk�lerinizin birbirinden g�zel yolculu�u beni �ok de�i�ik yerlere g�t�rd�. Zaman�n nas�l  ge�ti�ini fark edemedim bile. Eski �stanbul sabah�� kahvehane ya�am�n�n s�cakl���, insanlar�n hayvan ve �i�eklerle ileti�imi, a�k, h�z�n, dostluk, ac�, mutluluk, de�erbilirlik ve g�zya��... " Boyunduruk " la gururland�m ama " H�rs�z " la tutamad�m g�zya�lar�m�, yazarken bile... Eserinizle ilgili tek ele�tirim olacak. Sizler de onun fark�ndas�n�z. Okurken yorulmam�za neden olan punto sorunu. Maliyeti artt�rabilir ama daha bir zevkle okunaca�� kan�s�nday�m. Sizler gibi  yak�n bir dost zor bulunabilen bir evrende ya�amaktay�z. Samimiyetiniz, duyguda�l���n�z, yard�mseverli�iniz i�in te�ekk�r ederim. K�sa zamanda olsa da�arc���m� zenginle�tirdiniz. Sonu� olarak: " Dilimden kestim, akl�ma ekledim . "  Yeniden bulu�mak �midiyle ... Sevgilerimle... �skender Y�ld�r�m ��M�EK, 30 Temmuz 2011 Cumartesi, 9:56

Alp Bey, keyif alarak okuyorum ger�ekten. Her g�n farkl� bir lezzeti tad�yorum; tad�lmas� gereken. Meral ALTAY, 26 A�ustos 2011 Cuma, 12:59

Yaz�lar�n�z o kadar farkl� ki; okuyunca �ncelikle d���nmek ve ��zmek gerekiyor... �yle bir dil kullan�yorsunuz ki hayran olmamak elde de�il. A��r ve anlaml� bir dil.Okuyup da rafa kald�ramad�klar�m�zdan bir dil.Her kelime merak uyand�r�yor. �nsan�n i�inden okuduk�a okumas� geliyor... Son g�nlerde favorim oldu K��e Yaz�lar� Caddesi; o caddenin nas�l bir cadde oldu�unu d���nd�r�yor bana... Nevin AKBA�, 20 A�ustos 2011 Cumartesi, 12:26

Alp Bey, birbirinden g�zel yaz�lar�n�z� zevkle okudum; 1- " Zor Ama Anlaml� " yaz�n�zda ger�ekten Candan Er�etin' i �ok fazla g�klere ��karm��s�n�z. Tabii ki insan sevdi�i ve dinlemekten b�y�k keyif ald��� sanat��y� �ver ama sizinki biraz a��r�ya ka�m��. 2- " Y�kselte� " adl� yaz�n�z ger�e�in ta kendisi. Eksiklik bile var!!!! ��nk� sabah ya da g�n�n herhangi bir saatinde evinizin kap�s�n� a�t���n�zda kar�� ya da  �st-alt kom�unuzun karma��k ve anlams�z as�k y�z�yle kar��la�man�z, sizi umursamaz ve tan�m�yormu� gibi davranarak selam vermemesi, veya ufak �apta da olsa kom�uluk ili�kilerini yerine getirmemesi �a��m�z insan�n�n ne kadar bencil, vurdum duymaz, ve sevgisiz oldu�unun g�stergesidir.  �nan�yorum ki insan ili�kileri art�k sadece menfaate dayal� ve sahte davran��lardan dolay� eski �zelli�ini kaybetmek �zere. Bu da beni �ok rahats�z ediyor. Ger�i b�yle davran��lar art�k ya�am�m�z�n her safhas�nda var , ama ben al��am�yorum ve eskiyi �zlemle an�yorum. 3- " Tatl� Biber " �ok g�zel bir yaz�. Vandalbarbar' daki a�a�lar�n kendi i�lerindeki buruklu�u ancak bu kadar g�zel anlat�labilirdi. Yaz�n�z �ok g�zel bir yaz�. Elinize sa�l�k. Selam ve sevgiler, Nahide BARI�, 30 A�ustos 2011 23:33 Sal�

  

 

 

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa